top of page

Telerau ac Amodau

Croeso i'n gwefan. Os ydych chi'n parhau i bori a defnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i gydymffurfio ac

ymrwymo i’r telerau ac amodau defnyddio canlynol, a fydd ynghyd â'n polisi preifatrwydd yn rheoli perthynas

Ennyn â chi mewn perthynas â'r wefan hon.

Os ydych yn anghytuno ag unrhyw ran o'r telerau ac amodau hyn, peidiwch â defnyddio ein gwefan os gwelwch yn dda.

 

Mae defnyddio'r wefan hon yn amodol ar y telerau defnyddio canlynol:

 

Mae cynnwys tudalennau'r wefan hon ar gyfer eich gwybodaeth a'ch defnydd cyffredinol yn unig.

Gallai’r cynnwys newid heb rybudd.

 

Nid ydym ni nac unrhyw drydydd parti yn rhoi unrhyw warant na sicrwydd o ran cywirdeb, amseroldeb, perfformiad, cyflawnrwydd nac addasrwydd y wybodaeth a'r deunyddiau a geir neu a gynigir ar y wefan hon at unrhyw ddiben penodol. Rydych yn cydnabod y gall gwybodaeth a deunyddiau o'r fath gynnwys anghysondebau neu wallau ac rydym yn eithrio atebolrwydd yn benodol am unrhyw anghysondebau neu wallau o'r fath i'r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith.

 

Mae eich defnydd o unrhyw wybodaeth neu ddeunyddiau ar y wefan hon yn gyfan gwbl ar eich menter eich hun, ac ni fyddwn yn atebol am hynny. Eich cyfrifoldeb chi fydd sicrhau bod unrhyw gynnyrch, gwasanaethau neu wybodaeth sydd ar gael drwy'r wefan hon yn bodloni eich gofynion penodol.

 

Mae'r wefan hon yn cynnwys deunydd sy'n eiddo i ni neu sy'n drwyddedig i ni. Mae'r deunydd hwn yn cynnwys dyluniad, cynllun, edrychiad, golwg a graffeg, ond nid yw'n gyfyngedig i hynny. Gwaherddir atgynhyrchu ac eithrio yn unol â'r hysbysiad hawlfraint, sy'n ffurfio rhan o'r telerau ac amodau hyn.

 

Mae'r holl nodau masnach a atgynhyrchir ar y wefan hon, nad ydynt yn eiddo i'r gweithredwr

neu sydd wedi'u trwyddedu iddynt, yn cael eu cydnabod ar y wefan.

 

Gall defnydd anawdurdodedig o'r wefan hon arwain at hawliad am iawndal a/neu fod yn drosedd.

 

O bryd i'w gilydd, gall y wefan hon hefyd gynnwys dolenni i wefannau eraill. Darperir y dolenni hyn er hwylustod i chi

er mwyn darparu gwybodaeth bellach. Nid ydynt yn arwydd ein bod yn cymeradwyo'r wefan/gwefannau.

Nid oes gennym unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys y wefan/gwefannau cysylltiedig.

 

Mae eich defnydd o'r wefan hon ac unrhyw anghydfod sy'n codi o'r fath ddefnydd o'r wefan

yn ddarostyngedig i gyfreithiau Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru.

bottom of page